Top

Stážistický program Siete

Program stáži Siete znamená skvelú príležitosť pre mladých a odhodlaných ľudí zapojiť sa do našej spoločnej práce a získať skúsenosti v oblasti politickej či odbornej práce. Hľadáme nadšencov, ktorí sú odhodlaní tvrdo pracovať, naučiť sa viac o fungovaní politického systému ale i cestovať a spoznávať s nami rôzne kúty Slovenska. Sme pripravení prijať ťa medzi seba, ukázať ti ako denne funguje práca v politickej strane a zároveň vieme, že spoločne prežijeme množstvo skvelých dní. Ak si pripravený pomôcť a pripojiť sa k práci niektorého z našich odborných tímov, neváhaj a vyplň formulár nižšie.

V prípade otázok, na ktoré si nenašiel odpovede, prosím kontaktuj: staz@siet.sk


Kto sa môže prihlásiť na stáž do Siete?
Stážistom môže byť iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je študentom:
a) posledného ročníka strednej školy
b) vysokej školy

Aký je časový rozsah práce pre Sieť?
Časový rozsah bude závisieť jednak na našej dohode a jednak na potrebe konkrétneho oddelenia či odborného tímu, v ktorom by si chcel pôsobiť. Spravidla pôjde o časový rozsah 20 hodín týždenne, i keď v letnom období, či v období predchádzajúcom voľby uvítame tvoju pomoc aj v rozsahu do 40 hodín týždenne.

Kde budem vykonávať stáž?
V súčasnosti rozbiehame program stáží v Bratislave a v budúcnosti predpokladáme jeho rozšírenie aj do Košíc. V lete a v čase pred voľbami je ale veľmi pravdepodobné, že budeme veľa cestovať najmä do regiónov a preto je potrebné počítať aj s možnosťou výjazdov. V prípade ak by si mal záujem o výkon stáže na inom mieste kontaktuj nás na adrese staz@siet.sk, prípadne na tel. č.: 02/ 32 784 010

Musím byť členom Siete, aby som sa mohol stať stážistom?
Členstvo nie je podmienkou, dúfame ale, že po čase strávenom s nami sa stanete súčasťou nášho úsilia aj ako členovia Siete.

Je stáž platená?
Nie, avšak v prípade ak denne odpracuješ aspoň 4 hodiny, zabezpečíme ti jednu teplú stravu.

Aké práce budem v rámci stáže vykonávať?
Tvoja činnosť bude závisieť od oddelenia prípadne pracovnej skupiny, o ktorú prejavíš záujem. V prípade ak si napríklad študentom žurnalistiky by sme ako najvhodnejšie videli tvoje zaradenie na komunikačný odbor, ktorý komunikuje s novinármi, zabezpečuje tlačové konferencie a podobne. Radi by sme stážistom poskytli možnosť reálne sa zapojiť do práce Siete v odbore, ktorý im je blízky a poskytli im možnosť odniesť si cenné pracovné skúsenosti, ktoré im neskôr pomôžu sa riadne zamestnať v ich odbore.

O našich oddeleniach

Ad 1. Sekretariát predsedu
Zabezpečuje základné administratívne a organizačné veci súvisiace s programom a prácou predsedu, ako je jeho kalendár, pracovné cesty, stretnutia a vedenia kancelárie predsedu. Stážisti by v prípade zaradenia do kancelárie predsedu odliehali priamo vedúcemu sekretariátu a zúčastňovali by sa na organizácií dňa predsedu, prípadne by tvorili background počas jeho výjazdov a stretnutí.

Ad 2. Centrálna kancelária
Zabezpečuje všetky administratívne a organizačné úlohy súvisiace s vedením centrálnej kancelárie ako aj organizáciu pracovných skupín. Spolupracuje s jednotlivými oddeleniami centrálnej kancelárie a poskytuje im administratívnu podporu v plnej miere tak, aby bol zachovaný ich hlavný účel. V centrálnej kancelárií stážisti pracujú najmä na plnení aktuálnych úloh administratívneho ale i odbornejšieho charakteru, ako je napríklad práca s voličskou základňou, podporovateľmi a podobne.

Ad 3. Komunikačné a PR oddelenie
Hlavnou úlohou komunikačného oddelenia je interakcia s verejnosťou tak, aby táto bola informovaná o činnosti Siete a jej myšlienkami a cieľmi. V rámci svojej činnosti komunikuje jednak s novinármi (napríklad prostredníctvom tlačových správ) ale i s verejnosťou prostredníctvom tak printových ako aj online médií. Stážisti na uvedenom úseku sa budú priamo podieľať na koncepcií a aplikácií komunikačných stratégií, príprave monitoringov médií, tlačových konferencií a správ.

Ad 4. Volebný štáb
V plnej miere zodpovedá za vedenie kampaní vrátane event managmentu as koordinácie všetkých činností, ktoré priamo súvisia s vedením volebnej kampane. Volebný štáb úzko spolupracuje najmä s komunikačným a PR oddelením pri implementácií komunikačných stratégií smerom von. V rámci činnosti volebného štábu vidíme miesta stážistov najmä pri implementácií CRM stratégií, organizovaní eventov, účasti na výjazdoch predstaviteľov Siete a podobne. Stážistické miesta vo velebnom štábe sú určené pre veľmi flexibilných a kreatívnych ľudí.

Ad 5. Sekretariát pracovných skupín
Zabezpečuje koordináciu v rámci jednotlivých pracovných skupín Siete, komunikuje s členmi pracovných skupín, organizačne a administratívne zabezpečuje ich fungovanie. Stážista by v prípade zaradenia na sekretariát pracovných skupín pomáhal s prípravou odborných stretnutí jednotlivých pracovných skupín, komunikoval s našimi odborníkmi, zúčastňoval sa rokovaní odborných skupín a pripravoval podklady pre rokovania.

Ad 6. Sekretariát Rady slovenských regiónov
Zabezpečuje komunikáciu s regiónmi prostredníctvom jednotlivých regionálnych zástupcov Siete a koordinuje vytváranie a prehlbovanie regionálnych väzieb medzi Centrálnou kanceláriou a regionálnymi jednotkami. Stážista, ktorý bude zaradený na sekretariát Rady slovenských regiónov, bude mať skvelú príležitosť spoznať, že politika Siete musí brať ohľad na špecifiká jednotlivých častí Slovenska a počúvať ich požiadavky. Bude komunikovať s jednotlivými zástupcami Siete na celom Slovensku a pomáhať budovať sieť našich podporovateľov v jednotlivých regiónoch.

V našom tíme máš dvere otvorené ak si pracovitý, zodpovedný a máš drive. V prípade ak ťa naša ponuka zaujala neváhaj nás kontaktovať na adrese staz@siet.sk

  • je otvorený každému sympatizantovi Siete
  • je primárne zameraný na študentov VŠ alebo čerstvých absolventov (ľubovoľný odbor)
  • je určený pracovitým mladým ľuďom, ktorí sú ochotní sa rýchlo učiť nové veci, prejavujú záujem o verejné dianie a majú všeobecný prehľad