Top

Stanovy

Základné zásady

1
Sieť združuje občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich stavovskú, náboženskú, národnostnú či rasovú príslušnosť. Jej základnou hodnotou je rovnosť všetkých občanov v slobode, v dôstojnosti a v práve na prístup k verejným dobrám.
2
Medzi základné zásady pôsobenia Siete patrí:

  • úcta k prerušenej tradícii poctivej verejnej služby, v ktorej má záujem spoločenstva, tvoreného občanmi Slovenskej republiky, prednosť pred záujmami ktorejkoľvek politickej strany alebo inej záujmovej skupiny
  • úcta k morálnej autonómii občanov Slovenskej republiky a ich schopnosti slobodne sa rozhodovať o svojich životoch
  • aktívne presadzovanie rovnosti pred zákonom a rovnosti príležitostí
  • pestovanie demokratickej súťaže dovnútra aj navonok.
3
Ideovým východiskom Siete je rovnováha dvoch princípov:

  • presvedčenia, že štát je spoločenstvom, ktorého príslušníci sú viazaní vzájomnými právami a povinnosťami (solidarita) a
  • presvedčenia, že úlohou štátu je efektívne plniť tie funkcie, ktoré dokáže plniť lepšie ako jednotlivci, rodiny, spolky, obce a iné prirodzené spoločenstvá
4
Členovia Siete sa hlásia k hodnotovým východiskám európskej civilizácie, osobitne k jej kresťanskej a humanistickej tradícii. Vo svojom úsilí nadväzujú predovšetkým na štúrovské chápanie verejnej služby ako nástroja kultúrneho, duchovného i hospodárskeho rozvoja svojho národného a občianskeho spoločenstva.
5
Základnou motiváciou Siete a jej členov v úsilí o získanie poverenia na verejnú službu je premeniť toto poverenie na aktívny a kompetentný výkon, ktorý občanom Slovenskej republiky prináša úžitok.