Biznis s odpadom upravuje prísna právna regulácia. Napriek tomu existujú špekulanti, ktorí nie sú ochotní podriadiť sa pravidlám a podnikať za takýchto zložitých – zákonom stanovených -podmienok. Myslia si, že stačí dostatočná dávka bezohľadnosti a drzosti, že stačia známosti a že stačí obísť predpisy – a budú môcť „likvidovať“ odpad bez zložitého povoľovacieho procesu a takmer bez akýchkoľvek investícií do technologického vybavenia. Negatívne dôsledky ich aktivít, ktoré pocítia bežní ľudia, sú im zjavne ľahostajné.

Na odpadový biznis v okolí Bratislavy v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov už strana #Sieť upozorňovala, ale kompetentné orgány sa vytrvalo tvária, že nič nevidia, nič nepočujú. Problematické skládky pritom vážne ohrozujú zásoby podzemných vôd, pôdy a v konečnom dôsledku najmä zdravie a životy obyvateľov Žitného ostrova.

Odpad v lokalitách ako Most pri Bratislave, Ivanka pri Dunaji, Trnávka, Vajnory či Tomášov pravdepodobne nebude iba z búrania súkromných garáží a kurínov od nezodpovedných jednotlivcov, ktorí nevedia, čo si počať s takýmto odpadom. Ako oveľa logickejšie sa zdá byť vysvetlenie, že veľké stavebné spoločnosti a významní developeri si takto znižujú náklady súvisiace s legálnou likvidáciou odpadu.

Vyzývame preto orgány zodpovedajúce za dodržiavanie predpisov v oblasti životného prostredia, aby urýchlene zistili, či skutočnosti, na ktoré upozorňujeme, nie sú porušením zákonov. Ak zistia, že áno, je ich povinnosťou nájsť vinníkov, vyvodiť patričnú zodpovednosť a zabezpečiť, aby protiprávne správanie sa v budúcnosti nebolo možné. A, čo je veľmi dôležité, ich povinnosťou je zabezpečiť, aby sa z prostredia urýchlene odstránili všetky látky a materiály ohrozujúce pôdu, vodu, biosféru a v konečnom dôsledku zdravie a životy obyvateľov. Jedna nevyriešená skládka nebezpečných odpadov vo Vrakuni je v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov až – až.

 

Ohrozené lokality:

Most pri Bratislave, k. ú. Studené

Podľa povolenia z roku 2010 sa v Moste pri Bratislave nachádza zariadenie na zhodnocovanie odpadov. Realita je však úplne inde. Od roku 2010 sa sem okrem stavebných odpadov vyvážajú aj zmiešané komunálne odpady. Tie, napriek tomu, že podľa povolenia sa jedná o „zariadenie na zhodnocovanie odpadov“, vôbec nie sú zhodnocované. Od samého začiatku sa hromadia v priestoroch bývalej betonárky, v posledných dvoch rokoch už aj na poli oproti nej. V chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný Ostrov tak vznikla nelegálna skládka! Aby toho nebolo málo, okrem komunálnych odpadov sa tu pravdepodobne nachádza aj nebezpečný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, kaly z čistiarne odpadových vôd a podobné toxické a nebezpečné látky.

Opäť Most pri Bratislave – takisto v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov.

Odpady prijímané do „zariadenia na zhodnocovanie odpadov“ sa bez akýchkoľvek opatrení na zamedzenie znečistenia podzemných vôd kopia priamo v teréne. Odhadom je tu uložených viac ako 900 tis. modpadu.

Vajnory

Rekultivácia vinohradov k. ú. Vajnory, na parcelách označovaných ako Vinice. Do tejto lokality sa v rokoch 2014 – 2016 vyvážala najprv výkopová zemina, neskôr zmiešaný stavebný odpad, napokon aj nebezpečná zemina z rôznych výkopov v Bratislave. V súčasnosti sa tu nachádza viac ako 500 tis. modpadov.

Ivanka pri Dunaji, katastrálne územie Farná

Do tejto lokality sa od roku 2016, podobne ako vo Vajnoroch, vyvážala najprv výkopová zemina, odpad, neskôr sa začal vyvážať zmiešaný stavebný odpad a nakoniec nebezpečná zemina z rôznych výkopov v Bratislave. V rámci nelegálnej ťažby štrkov sa tu navyše zakopával zmiešaný stavebný odpad a prekrýval sa inertným stavebným odpadom a výkopovou nebezpečnou zeminou. „Zberný dvor“ v k. u. Farná, o ktorom hovoríme, sa navyše nachádza na parcelách deklarovaných ako orná pôda, ktoré majú byť podľa platných právnych noriem využívané na poľnohospodárske účely. Doteraz sem bolo navozených viac ako 600 tis. modpadov.

Trnávka

Do lokalityJabĺčkový sad“ na rozmedzí k. ú. Trnávka a k. ú. Senec sa počas rokov 2014 – 2016 spočiatku vyvážala výkopová zemina, neskôr sa začal vyvážať zmiešaný stavebný odpad a aj nebezpečná zemina z rôznych výkopov v Bratislave. Dnes je tam viac ako 300 tis. m3 odpadov.

Tomášov

  1. Projekt „Terénne úpravy Tomáš“ v k. ú. Tomášov.  Do tejto lokality sa pod hlavičkou terénnych úprav od roku 2014 vyváža okrem výkopovej zeminy a inertného stavebného odpadu aj zmiešaný stavebný odpad z Bratislavy a ukladá sa priamo na ornú pôdu. Celkovo sa tu už vyviezlo viac ako 400 tis. m3 odpadov.
  2. V tej istej obci neďaleko známeho kaštieľa sa nachádza „Zberný dvor Tomášov“. Sem sa od roku 2016 vyviezlo viac ako 200 tis. mvýkopovej zeminy a inertného a zmiešaného stavebného odpadu z Bratislavy.

A kompetentné orgány? Mlčia. Priatelia, zdieľajte tieto informácie, aby sa nám podarilo urobiť na kompetentné orgány dostatočný verejný tlak.